Kako da poštujem?


Četvrta zapovest kaže, "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ" (2. Mojs. 20:8).
Jednom kada ste razumeli subotu, sledeće logično pitanje koje vam se nameće je - kako da svetkujem dan od odmora?.

  • Pojednostavniti stvari

Koliko ste puta raspravljali o značenju deset zapovesti sa vašim prijateljima? Verovatno ne toliko puno! Bog je prilično jednostavan. Zašto onda, četvrtu pravimo toliko komplikovanom?

  Hiljadama godina, čovek je primenjivao svoju interpretaciju subote. U vreme kada je Isus započeo svoju službu, fariseji su imali na stotine propisa vezanih uz subotu. Bili su toliko vezani za svoje kulturne tradicije, da kada se Bog pojavio u njihovoj sredini, učeći i čineći čuda, oni su poricali Njegovu Božanslu prirodu jer On nije živeo kako  su njihove tradicije diktirale. Kakav je slučaj sa nama? Da li smo i mi vezani kulturnim tradicijama?

Blagoslovi subote


 

Budući da je zakon duhovan, ne može se izbeći činjenica da je sveta subota duhovna institucija. Ona je dan "svetog sabora" (3. Mojsijeva 23:3). David je u svom Psalmu izrazio radost subotnjeg dana rečima, "Duša se moja proliva kad se opominjem kako sam hodio sred mnogog ljudstva; stupao u dom Božji, a ljudstvo praznujući pevaše i podvikivaše" (Psalam 42:4).

Rimokatolička Crkva potvrđuje da je ona izvršila promenu


  • Da li je Subota promenjena sa sedmog dana u prvi dan sedmice?

Zapravo, i jeste i nije. Hajde da razmotrimo najpre zašto nije.

Bog, "u kojega nema promenljivosti ni menjanja videla i mraka" (Jakov 1:17) , se ne menja (Malahija 3:6). Izraelci su primili dva zakona od Mojsija: Zakon Mojsijev sa uredbama i ceremonijama; i Zakon Božiji, predstavljen kroz Deset Zapovesti, koje predstavljaju odraz Božijeg karaktera.

Kada počinje subota?


Može delovati neobično, ali od Stvaranja pa dalje kroz Biblijsko vreme, dani nisu počinjali i završavali se u ponoć, kao što je to slučaj danas. 1. Mojsijeva nam kaže "I bi veče i bi jutro, dan prvi" (1. Mojsijeva 1:5). Dan počinje kada se prethodni dan završi, zalaskom sunca. Mračni deo dana (veče) dolazi najpre, zatim svetli deo.

Zašto toliko ljudi ima bogosluženje nedeljom?


Jedan od Ruskih careva, hodao je svojim parkom jednoga dana i došao do stražara koji je stajao ispred  gomile korova. Car ga je upitao šta on tu čuva. Stražar nije znao. Sve što je mogao reći, bilo je da je bio postavljen na svoju dužnost po naređenju kapetana straže. Car je tada poslao njegovog pomoćnika da upita kapetana straže. Ali  jedino što je kapetan mogao da kaže,  bilo je da su propisi nalagali da se drži straža na  tom određenom mestu. Pošto je njegova radoznalost rasla, Car je naredio da se izvrši istraga. Međutim niko živ u dvoru nije se mogao setiti vremena kada nije bilo stražara na tom mestu i niko nije znao reći zašto je tu ili šta to čuva.

Koji dan u sedmici?


  •   Koji dan u sedmici?

Uprkos razlikama u doktrini, mnogi Hrišćani se slažu da je dan odmora integralni deo Hrišćanskog života. Međutim, koji dan je shabbat?

  "I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini" (1. Mojsijeva 2:2,3). Sama reč "Shabbat" znači odmor, a odmoriti podrazumeva da se pre toga radilo. Bog je odredio poslednji dan sedmice, kao dan odmora. "A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom" (2. Mojsijeva 20:10).

Subota je dan za odmor i bogosluženje


Neki je nazivaju"vremenskim parkiralištem". Zamislite da svake sedmice imate dan kada sigurno možete izbeći poslove i kućne obaveze bez ikakvog straha! Dan kada ćete provesti svoje vreme sa vašom porodicom i prijateljima, napolje u prirodi ili tako što ćete za nekog učiniti nešto lepo. Iako to ponekad zvuči kao luksuz, ipak nije. Zapravo, Bog je namenio sedmični praznik i postavio ga u samu našu prirodu prilikom stvaranja.