Sedmi dan tokom vekova - 1. Vek


  • Sedmi dan tokom vekova - 1. Vek

 

"Nego se molite Bogu da ne bude bežan vaša u zimu ni u subotu." Isus, (Matej 24:20)

  Institucija Subote  

"Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini;I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini"  (1. Mojsijeva 2:1-3)

  Isus

"I dođe u Nazaret gde beše odrastao, i uđe po običaju svom u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita" (Luka 4:16)

"I gle, pristupi mu neko i reče - Učitelju blagi, kakvo ću dobro da učinim da imam život večni? A On mu reče: što me zoveš blagim? Niko  nije blag osim jednoga Boga. Ako želiš ući u život, drži zapovesti." (Matej 19:16-17).

"Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu." (Matej 24:20).

Isus je naložio svojim učenicima da se mole, kada budu morali da beže pred razorenjem Jerusalima, da se njihovo bežanje ne bi dogodilo u Subotu. To se kasnije i ostvarilo, 70. godine.

 Njegovi Sledbenici

"Vrativši se, pripremiše miomirise i pomasti, a u Subotu mirovaše po zakonu" (Luka 23:56).

 Apostol Pavle
"I Pavle po običaju svome, uđe k' njima, i tri Subote je razgovarao sa njima iz pisma" (Dela 17:2).

 Pavle i Neznabošci

"A kad izlažahu iz zbornice Jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove reči u drugu subotu govore. A u drugu subotu sabra se skoro sav grad da čuju reči Božije." (Dela 13:42,44)

Ovde vidimo da su se nezabošci sakupljali u svom gradu u Subotu. Može se primetiti da to nije bilo sakupljanje u sinagogi, jer u stihu 44. piše da se gotovo sav grad sakupio zajedno, dok stih 42. kaže da su tražili da čuju poruku i sledeće subote.

 Jovan

"Bejah u duhu u dan Gospodnji" (Otkrivenje 1:10; Bakotić) Uporediti: (Marko 2,28;  Isaija 58:13;  2.Mojsijeva 20:10). Ovi stihovi jasno ukazuju na subotu kao dan Gospodnji.

Josip  Flavije  (Titus Flavius Josephus 37–c. A.D. 100)

"Nema ni jednog Grčkog grada, niti bilo kojieg varvarskog, ili bilo koje da su nacije, gde običaji odmaranja u sedmi dan nisu prisutni"
(M'Clatchie, "Notes and Queries on China and Japan" (edited by Dennys), Vol 4, Nos 7, 8, p.100.)
Filon Aleksandrijski  (Philo Of Alexandria 20 BC–50 AD)

"Proglašava se da sedmi dan bude svetkovina, ne ovoga ili onoga grada već univerzuma.
(M'Clatchie, "Notes and Queries," Vol. 4, 99


Tags: Istorija Sedmog Dana, Sedmi dan tokom vekova, Subota tokom vekova, Nedelja tokom vekova,