Sedmi dan u proroštvu


  • Najveći deo Hrišćanskog sveta svetkuje nedelju, da li je Bog znao da će biti pokušaja da se promeni Njegov sedmi dan?

kalendar"I govoriće reči na Svevišnjega, i tlačiće svece Svevišnjega, i pomišljaće da promeni vremena i zakone i biće mu dato u ruke za jedno vreme, za vremena i za pola vremena" (Danilo 7:25)

"Pazite dakle na sebe i na stado, u kome vas Duh Sveti postavi starešinama, da pasete crkvu Gospodnju koju je On stekao krvlju svojom. Jer znam da će po mome odlasku ući medju vas grabljivi vuci, koji neće štedeti stada i između vas samih će se pojaviti ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku, da odvraćaju učenike za sobom" (Dela 20:28-30)

Kao što se može vidieti, još pre mnogo godina, Bog je predvideo da će čak i iz same crkve izaći ljudi koji će nastojati da promene Njegov sveti zakon.

  • Čija je odgovornost za konfuziju nastalu povodom Sedmog Dana - Subote?

U Danilovoj proročkoj knjizi, Bog opisuje mnogo identifikujućih karakteristika malog roga, koji će nastojati da promeni Božiji zakon. Očigledne biblijske slike, jasno impliciraju na Rimokatoličku Crkvu kao tu organizaciju. Zapravo, odgovor na to pitanje, može se čak naći u mnogim izjavama od strane crkve i njenih vodja.

"Katolička crkva je odredila Nedelju, kao dan za zajedničku službu, i preuzela punu zaslugu i krivicu za promenu"
This Rock, The Magazine of Catholic Apologetics and Evangelization, p.8, June 1997

"Crkva je sa druge strane, nakon što je promenila dan odmora sa Jevrejske Subote - sedmog dana sedmice u prvi, izmenila i prilagodila treću zapovest da se odnosi na nedelju kao Gospodnji dan koji treba držati svetim"
The Catholic Encyclopedia

"Naravno Katolička Crkva potvrđuje da je promena njeno delo. To delo je obeležje njene crkvene vlasti i autoriteta u religijskim pitanjima"
C. F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, in answer to a letter regarding the change of the Sabbath, November 11, 1895.

  • Da li je važno svetkovati pravu subotu?

subota nedelja

Poruke trojice Anđela koji nose Božije poslednje upozorenje Svetu, to jasno potvrđuju. U tim porukama možemo naći  poziv na obožavanje Stvoritelja. "Videh drugog anđela koji je leteo posred neba, koji imaše večno jevanđelje, da ga objavi stanovnicima zemlje, svakome plemenu i jeziku, kolenu i narodu. On govoraše silnim glasom: Bojte se Boga i poklonite se njemu, jer dođe čas suda njegova, i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, i more i izvore vodene" (Otkrivenje 14:6-7) 

   Poziv na obožavanje u Otkrivenju 14:7 vraća nas na subotnju zapovest koju je Bog posebno izdvoijo za svetu svrhu: "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu tvojemu Bogu; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živince tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga" (2. Mojs. 20:8-11)

   Kroz celo pismo može se primetiti naglasak u prepoznavanju Stvoritelja. "Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si ti sazdao sve, i po volji tvojoj jeste i stvoreno je" (Otkrivenje 4:11)

"Jer je velik Gospod i valja ga hvaliti: strašniji je od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio" (Psalam 96:4-5)

"Podižem svoje oči k gorama; odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju" (Psalam 121:1-2)

   Držanjem subote svetom, kao što nam je On zapovedio, mi pokazujemo svoju ljubav prema Njemu i priznajemo Njegov autoritet u našem životu. "Koji god veruje da je Isus Hrist, od Boga je rođen; i koji god ljubi Onog koji je rodio, ljubi i Onog koji je rođen od njega. Po tom znamo da ljubimo djecu Božju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo. Jer je ovo ljubav Božja da zapovesti njegove držimo; i zapovesti njegove nisu teške" (1. Jovanova 1:1-3)

  • Da li je važno na koji način proslavljamo Boga?

slavi boga

U jevanđelju po Jovanu, 4. poglavlju, žena na izvoru je postavila Isusu isto pitanje. Isus je odgovorio: "Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce. Bog je Duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole". (Jovan 4:23-24)

Bog je jasno ukazao, da trebamo obožavati Njega "koji je stvorio nebo i zemlju i izvore vodene" (Otkrivenje 14:7).

To snažno upozorenje je potrebno, jer je đavo obmanuo skoro celi svet da prihvati njegovu zamenu, i tako mnoštvo proslavlja ili sluša njega radije nego Stvoritelja. "I videh jednu od glava njenih kao ranjenu na smrt, i rana smrti njene izleči se. I čudi se sva zemlja iza zveri, i pokloniše se zmiji, koja dade oblast zveri. I pokloniše se zveri govoreći: Ko je kao zver? I ko može ratovati s njom?" (Otkrivenje 13:3-4).

  • Možemo li pouzdano znati ko je zver i da li je to zaista toliko važno?

Da, možemo, i trebamo znati ko je zver. "I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, I on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom"  (Otkrivenje 14:9-10)

   Biblija jasno potvrđuje da će svi koji se klanjaju zveri biti izgubljeni. U svetlosti tih najozbiljnijih i glasnih upozorenja od Boga,  ne trebamo da slušamo svakoga ko nam govori da ne možemo razumeti ko je zver ili da to stvarno nije važno. (2. Timotiju 4:3-4  ;  2. Korinćanima 11:14-15).

   Dopuštanjem da Biblija tumači samu sebe, upoređivanjem tekstova iz pisma, možemo prepoznati tačno ko je zver (Jakov 1:5; Isaija 28:10-13) (Jakov 1:5   ;   Isaija 28:10-13).

   Ukoliko niste to još učinili, predlažemo vam da pogledate delove koji opisuju mali rog, koje spominje prorok Danilo u 7. poglavlju i tada dopustite Bibliji da identifikuje prvu zver  iz Otkrivenja 13. poglavlja.

  • Bitka se vodi oko klanjanja?

"Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onog koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušanja za pravdu?"(Rimljanima 6:1).