Koji dan u sedmici?


  •   Koji dan u sedmici?

Uprkos razlikama u doktrini, mnogi Hrišćani se slažu da je dan odmora integralni deo Hrišćanskog života. Međutim, koji dan je shabbat?

  "I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini" (1. Mojsijeva 2:2,3). Sama reč "Shabbat" znači odmor, a odmoriti podrazumeva da se pre toga radilo. Bog je odredio poslednji dan sedmice, kao dan odmora. "A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom" (2. Mojsijeva 20:10).

  Jezik odražava običaje kulture koja se njime služi. Skoro svaka kultura, od Vavilona pa sve do savremenog doba, koristila je odmor sedmog dana. Dok se jezik razvijao, naziv za sedmi dan u sedmici, ostao je "dan odmora". Sredinom 19. veka, Dr. William Meade Jones napravio je sedmični grafikon, koji sadrži listu naziva sedmog dana u 160 jezika, uključujući i neke od najstarijih. Vavilonski, koji  se koristio više stotina godina pre Avrama ili davanja Deset Zapovesti na Sinaju, naziva sedmi dan sedmice "sa-ba-tu", što znači "dan odmora".

  Čak i danas više od 100 jezika širom sveta, od kojih mnogi nisu vezani za stari hebrejski, koriste reč "shabbat" za subotu i nijedan od njih ne označava bilo koji drugi dan kao dan odmora. Iako su se svetske jezičke grupe razvijale tako da budu nerazumljive jedna drugoj, reč za sedmi dan sedmice je ostala prepoznatljiva.

  Subota prethodi Judaizmu.  Par hiljada godina pre  nego što je Judaizam nastao, jedna celokupna nacija Jevreja je održavala sedmični ciklus i svetkovala subotu sedmog dana, ponekad čak i bez kalendara. Uprkos tome, mnogi smatraju da je nemoguće odrediti koji dan je zapravo Biblijska subota, jer je papa Gregor XVIII promenio kalendar. Julijanski kalendar je uveo Julije Cezar oko 46. god. p.n.e. računajući dužinu godine kao 365¼ dana. U praksi, godina izađe 11 minuta manje od 365¼ . Tako su 1580-te god. kalendar i solarni ciklus bili za 10 dana u izmaku.  Papa Gregor je 1582. promenio kalendar tako, da je Petak, 5. Oktobar postao Petak, 15. Oktobar. To je kalendar koji mi danas koristimo. Ali to ne ne meša sedmične dane. Petak još uvek prati četvrtak, subota još uvek prati petak itd.

  U 2. Mojsijevoj 16. nabraja se serija sedmičnih subotnih čuda u periodu od oko četrdeset godina. Bog je ponovio subotu na Sinaju (2.Mojs. 20:8-11). i Jevreji su još uvek svetkovali subotu kada je Isus bio rođen. Isus je držao subotu (Luka 4:16; 23:54,5624:1), sve do svoje smrti, za koju Luka navodi da se desila dan pre subote: "On pristupivši k Pilatu zaiska telo Isusovo. I skide Ga, i obavi platnom, i metnu Ga u grob isečen, u kome niko ne beše nikad metnut. I dan beše petak, i subota osvitaše" (Luka 23:52-54). Luka nastavlja da opisuje delovanje žena koje su sledile Isusa. "A žene koje behu došle s Isusom iz Galileje, idoše za Josifom, i videše grob i kako se telo metnu" (Luka 23:55).

  "Vrativši se pak pripraviše mirise i miro; i u subotu dakle ostaše na miru po zakonu. A u prvi dan nedeljni dođoše vrlo rano na grob, i donesoše mirise što pripraviše, i neke druge žene s njima" (Luka 23:56; 24:1).  Žene otkrivaju da je Isus ustao u nedeljno jutro. Hrišćani potvrđuju tu činjenicu, svetkujući Uskrs. Dan u kojem su žene odmarale između dana pripreme (petka), kada je Isus umro, i prvog dana sedmice (Uskršnje Nedelje) kada je Isus vaskrsao, morala je da bude subota. Pismo jasno prikazuje  sedmi dan sedmice koji je Bog odredio kao subotu i kroz istorijsko razdoblje koje opisuje Biblija, i Njegovi sledbenici su je svetkovali kao takvu. Čak iako je kalendar promenjen, sedmi dan je još uvek subota. Zašto dakle toliko mnogo ljudi poštuje nedelju, prvi dan sedmice, umesto sedmog dana?  (Zašto toliko ljudi ima bogosluženje nedeljom?)

  •   Sedmični Grafikon - Dr. William Meade Jones, 1887

Notifikacija: Kod mobilnih uređaja tabela se "skrola" i prikazuje horiztontalno

Jezik (gde se govori,čita ili na drugi način koristi) 1 2 3 4 5 6 Naziv za Sedmi Dan
Semitska Biblija širom sveta Dan Prvi Dan Drugi Dan Treći Dan Četvrti Dan Peti Dan Šesti Yom hash-shab-bath - Dan Subote
Hebrejski (stari i savremeni) Prvi u Suboti Drugi u Suboti Treći u Suboti Četvrti u Suboti Peti u Suboti Veče Svete Subote Shab-bath - Subota
Targum of Onkelos Dan Prvi Dan Drugi Dan Treći Dan Četvrti Dan Peti Dan Šesti Yom hash-shab-bath - Dan Subote
Targum Dijalekt Jevreja iz kurdistana Dan Prvi od Sedam Dan Drugi od Sedam Dan Treći od Sedam Dan Četvrti od Sedam Dan Peti od Sedam Dan Večeri (Subotne)o
Yoy-met sha-bat kodesh - Sveti Subotni Dan
Drevni Sirijski Prvi u Suboti Drugi u Suboti Treći u Suboti Četvrti u Suboti Peti u Suboti Veče (Subote) Shab-ba-tho - Subota
Haldejski, SIrijski, Kurdistanski, Urmia, Persija Prvi u Suboti Drugi u Suboti Treći u Suboti Četvrti u Suboti Peti u Suboti Veče (Subote)  Shap-ta - Subota
Samarijski (staro Semitsko pismo) Nablus, Palestina Dan Prvi Dan Drugi Dan Treći Dan Četvrti Dan Peti Dan Šest Shab-bath - Subota
 Vavilonski, Dolina Eufrata, Tigra, Mesopotamija (pisani jezici 3800 p.n.e.) Prvi Drugi Treći Četvrti Peti Šesti Sa-ba-tu - Subota
Asirski, Doline Eufrata, Tigra, Mesopotamija Prvi Drugi Treći Četvrti Peti Šesti Sa-ba-tu - Subota
Arabijski (veoma stari nazivi) Dan Posla Svetli Mesec Gospodar Rata Dan vraćanja ili sredina sedmice Porodični ili socijalni dan Veče (Subote) Shi-yar - Glavni ili Dan Radosti
Arabijski (stari i savremeni), Zap. Azija , Istočna, zapadna i severna afrika Jedan
Dva Tri  Četiri Pet Dan Skupa (Muham) As-sabt - Subota
Malteški, Malta Jedan
Dva Tri Četiri Pet Skup Is-sibt. - Subota
Ge-ez ili Etiopski, Abisinija (Ge-ez označava "izvorni" Jedan Drugi Treći Četvrti Peti Veče (Subote) San-bat - Subota
Tigar, Abisinija (u bliskoj vezi sa Ge-ez) Jedan (Prvi Dan) Drugi Treći Četvrti Peti Veče (Subote) San-bat - Subota
Amharijski, Absinija (u bliskoj vezi sa Ge-ez) Jedan Drugi Treći Četvrti Peti Veče (Subote) San-bat - Subota
Falaša (jezik absinijskih Jevreja) Prvi Drugi Treći Četvrti Peti Šesti Yini sanbat - Subota
Koptski, Egipat (već 200 godina mrtav jezik) Prvi Dan Drugi Dan Treći Dan Četvrti Dan Peti Dan Šesti Dan Pi sabbaton - Subota
Oromo ili Gala, jug Absinije Gospa, Dan Device Marije, Veliki Festival Subote. Drugi Dan, Prvi Trgovinski Dan Treći Dan po Suboti,Drugi Trgovinski Dan Četvrti Dan po Suboti, Četvrti (dan) Peti (dan) Dan Skupa Poslednji dan sedmične polovine, uključujući i 4. dan Male ili Ponizne ili Svete Subote (dan ceremonijalnog prikaza i bez posla)
Tamašek, Tovarek (od drevnih Libijaca ili Numidijaca), Atlas planina, Afrika Prvi Drugi Treći Četvrti Peti Dan Skupa A-hal es-sabt - Dan Subotni
Kabajle-Kabajlijanski ili Berber (drevni numidijanski), Sever Afrike Dan Prvi Dan Drugi Dan Treći Dan Četvrti Dan Peti Dan Skupa Ghas, Ratovi | Assebt - Subotni Dan
Hausa, centralna Afrika Jedan Dva Tri Četiri Pet Skup Assebatu - Subota
Urdu, Hindustani (Muhamedanski i Hindu) Dva naziva za dane Prvi do Subote Dan Sunca Drugi do Subote Dan Meseca Treći do Subote Mars Četvrti do Subote Merkur Peti do Subote (Veče Juma) Skup Sanichar - Saturn shamba - Subota
Pašto ili Afgan, Afganistan Prvi do Subote Drugi do Subote Treći do Subote Četvrti do Subote Peti do Subote Skup Khali - Nezaposleni Dan | Shamba - Subota
               

 

Tabela gore uključuje neke od najstarijih jezika poznatih čoveku. Jedan od tih, Vavilonski jezik, bio je u upotrebi stotinama godina pre Hebrejske nacije, koja je uspostavljana od strane Avrama. Taj jezik izdvaja sedmi dan sedmice kao "sa-ba-tu", što znači dan odmora - drugi neosporan dokaz da Biblijska "subota" nije bila i nije, ekskluzivno Jevrerejska. Samo nekolicina uviđa da je reč "Shabbat" i koncept odmaranja u sedmi dan sedmice (u subotu), zajedničko većini starog i savremenog jezika u svetu. Taj dokaz, koji je potpuno nezavistan od Svetog Pisma, potvrđuje Biblijsko učenje da Božija subota sedmog dana, prethodi Judaizmu. Koncept svetosti subotnog dana odmora bio je razumljiv, prihvaćen i praktikovan od strane, gotovo čitave kulture od Vavilona pa do Savremenog doba. Proučavanjem mnogobrojnih jezika, možete naići na dve važne činjenice:

  • U većini glavnih jezika, zadnji tj. sedmi dan sedmice, označen je kao "Subotat"
  • Ne postoji, skoro ni jedan jezik koji izdvaja drugi dan kao "dan odmora"

  Iz ovih činjenica možemo zaključiti da ne samo što su ti ljudi koji su za poslednji dan sedmice koristili naziv  "subota", već su i svi drugi ljudi i rase, toliko koliko su prepoznavali bilo koji dan u sedmici kao "Sabbat", odmarali u sedmi dan. Zapravo, to je zabeleženo i od strane velikog istoričara Sozomena, da je u njegovo vreme, ceo poznati svet, sa izuzetkom Rima i Aleksandrije, svetkovao sedmi dan sedmice.

  "Narod Konstantinopolja i skoro svuda, zajedno se sakupljao u subotu, isto tako kao i prvog dana sedmice, čiji običaj nije nikada svetkovan u Rimu ili Alaksandriji" (Socrates, "Ecclesiastical History," Book 7, chap.19).

  Druga zanimljiva činjenica je da reči iz izvornih jezika, koje se koriste da izdvoje sedmi dan sedmice kao "Sabbat", nastavljaju bivati vrlo identične dok su druge druge reči bile toliko promenjene tokom vremena da su nerazumljive narodima drugih jezičkih grupa. To je drugi dokaz da su subota i reči koje se koriste da izdvoje sedmi dan sedmice kao "subotni dan", koje imaju poreklo od stvaranja, u potpunoj harmoniji sa biblijskim zapisom koji se nalazi u 1. Mojsijevoj 2:1-3.

 

Jezik Naziv za subotu - 7. dan Prevod
Grčki Sabbaton Subota
Latinski (Italija) Sabbatum Subota
Španski Sábado Subota
Portugalski Sabado Subota
Italijanski Sabato Subota
Francuski Samedi Subotni Dan
Nemački (visoki) Samstag Subota
Pruski Sabatico Subota
Ruski Cуббота Subota
Poljski Sobota Subota
Hebrejski Shabbat Subota
Afganistanski Shamba Subota
Hindustani Shamba Subota
Persijski Shambin Subota
Arapski Assabt Subota
Turski Yomessabt Dan Subotni
Malezijski Ari-Sabtu Dan Subotni
Abisjinijski (Etiopija) Sanbat Subota
Lusatijski (Saksonski) Sobota Subota
Bohemijanski Sobota Subota
Bugarski събота Subota
Slovenački Sobota Subota
Srpski-Hrvatski Subota Subota
Vlaški (Rumunija, Vlaška) Sambata Subota
Rimski (Sapin, Katalonija) Dissapte Dan Subotni
Eklesiastički Rimski (Italija) Sabbatum Subota
Okitanski Francuski(Stari i Savremeni) Dissata Dan Subotni
Normanski Francuski (10.-11. vek) Sabbedi Subotni Dan
Wolof (Senegambija, Zapadna Afrika) Alere-Asser Poslednji Dan Subota
Kongo (Zapadno Ekvatorijalna Afrika) Sabbado or Kiansbula Subota
Orma (Jug Abisinije) Zam-ba-da Subota
Kazani - Tartar (Istočna Rusija) Subbota Subota
Osmanlijski (Turska) Yome-es-sabt Dan Subote
Arapski (Veoma stari naziv) Shi-yar Šef ili Radosni Dan
Drevni Sirijski Shab-ba-tho Subota
Haldejski Sirijski (Kurdistan, Urmia, Persija) Shaptu Subota
Vavilonski Sirijski (veoma star jezik) Sa-Ba-tu Subota
Malteški (Malta) Is-sibt Subota
Etiopski (Abisinija) San-bat Subota
Koptski (Egipat) Pi sabbaton Subota
Tamašek (Atlas Planine, Afrika) A-hal es-sabt Subota
Kabajlanski (Severna Afrika,Drevni Numidijanski) Ghas assebt Subotni Dan
Hausa (Centralna Afrika) Assebatu Subota
Pašto (Afganistan) Shamba Subota (Umilan Dan Sedmice)
Pahlivi (Drevni Persijski) Shambid Subota
Persijski (Persija - Iran) Shambah Subota
Jermenski Shapat Subota
Kurdski (Kurdistan) Shamba Subota
Ndebele (Zimbabve) Sabatha Subota
Shonna (Zimbabve) Sabata Subota
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Razni Srednjevekovni Jezici
Gruzijski (Kavkaz) Shabati Subota
Svaneti (Kavkaz) Shabati Subota
Ingušetski (Kavkaz) Shatt Subota
Malezijski (Malezija, Sumatra) Hari sabtu Dan Subotni
Javanezijski (Java) Saptoe or saptu Subota
Dayak (Borneo) Sabtu Subota
Makasarski (Celebes, Salayer Ostrva) Sattu Subota
Malagaški (Madagaskar) Alsabotsy Subota
Švahili (Istočno Ekvatorijalna Afrika) As-sabt Subota
Mandingo (Zapadna Afrika, Senegal) Sibiti Subota
Teda (Centralna Afrika) Essebdu Subota
Bornu (Centralna Afrika) Assebdu Subota
Logone (Centralna Afrika) Se-sibde Subota
Bagrima (Centralna Afrika) Sibbedi Subota
Maba (Centralna Afrika) Sab Subota
Permijanski (Rusija) Subota Subota
Votiak (Rusija) Subbota Subota

 

 


Povezana tema: Kada počinje subota?


Tags: dodatak, Arhiva Razno, Koji dan u sedmici?