Tags: Važna pitanja, Nedoumice,


  • Ako držite Subotu kao sedmi dan, zašto ne držite sve praznike - sedmu godinu i godinu oprosnu? Ko vas je ovlastio da pravite razliku u korist sedmog dana? (3. Mojs. 25:1-22)

Sedma i oprosna godina nisu spomenute među Deset Zapovesti. One su se trebale držati samo u zemlji, Izrailjevoj i nisu ni jednom poštovane pre njihovog ulaska u Hanansku zemlju. One su deo tog "zakona zapovesti sadržanih u propisima" (Efescima 2:15), koje su okončane na krstu.

Hard Nuts Cracked, H.M.S. Richards, p. 3


 


  • Ako verujete da Subotu treba držati zbog toga što su je po vašem mišljenju ljudi držali i pre Mojsijevog zakona, zar ne mislite da bi onda trebalo praktikovati i obrezanje, jer se jasno zapaža zapovest iz tog perioda? (Postanje 17:1-15; Galatima 5:1-6.)

 

Verujemo da subotu treba držati zato što je to jedna od zapovesti večnog, nepromenljivog moralnog Božijeg zakona,  za koji Pavle izjavljuje da je "svet, pravedan i dobar" (Rimljanima 7:12).; ali nema potrebe za obrezanjem, iz razloga što je to bio jedan od nacionalnih obreda Jevreja i deo ceremonijalnog zakona koji je "prikovan na krstu" (Kološanima 2:14). "Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje. Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovesti Božijih" (1.Korinćanima 7:18,19).


  • Ako je Subota pravi dan odmora, zbog čega većina vodećih ljudi ne veruje u to? Zašto to nije ranije otkriveno?

Nije li opšte-poznato da kada se Hrišćanstvo pojavilo u svetu ljudi toga dana, Jevreji i Grci su imali mnogo toga da kažu o nastanku nove doktrine? Kada je Isus ukorio jednog zlog duha i zapovedio mu da izađe iz čoveka, ljudi su toliko bili zadivljeni da su se među sobom pitali "kakva je ovo stvar, kakva je ovo nova doktrina?" (Marko 1:27). Kada je Pavle došao u Atinu i počeo da propoveda Hrišćanstvo, ljudi su ga pitali "Možemo li znati kakva je ta nova doktrina o kojoj govoriš?" (Dela 17:19). Razni drugi stihovi bi se mogli dati, koji ukazuju na to da su Hrišćanska učenja smatrana nečim novim i stranim.


  • Ako su rani Hrišćani slavili Subotu, zašto su onda lomili hleb prvoga dana sedmice ? (Dela 20:7)

Potpora za ovakvo tumačenje leži u pretpostavci da je lomljenje hleba prvog dana u sedmici dovoljno da pokaže kako je sedmi dan promenjen u prvi. Ali ovo je čista pretpostavka, bez biblijske osnove. Medjutim, iako je to slab i beznačajan dokaz, to je najjača podrška koja se koristi  za podupiranje prvog dana, pa ćemo pokušati da rasvetlimo taj problem.

   Na prvom mestu, zapitajmo se da li je pisac teksta razumeo da pitanje skupa nije bilo u vremenu koje danas poznajemo kao nedelja, već da se ovde radi o terminu koje je bilo znano kao subotna noć ili subotno veče!


  • Jevreji drže subotu kao uspomenu na stvaranje, zar mi hrišćani ne bi trebali da držimo nedelju kao uspomenu na vaskrsenje?

Iako je Jevrejima zaista poverena kao uspomena na Božije stvaranje, subota nije uspostavljena samo za Jevreje, već za celi ljudski rod.

"Subota je prvobitno uspostavljena, bez naročite povezanosti sa Jevrejima, ali kao jedna institucija za celi ljudski rod, u spomen Božijeg odmora, nakon šest dana stvaranja. Ona je uspostavljena za sve Adamove potomke".(Adult Quarterly, Southern Baptist Convention series, Aug. 15, 1937.)